รังสีวิทยาสมาคมแห่งประเทศไทย

The Radiological Society of Thailand

สำนักงาน อาคารเฉลิมพระบารมี ๕๐ ปี ชั้น 9 เลขที่ 2 ซอยศูนย์วิจัย 1 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่

เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 โทรศัพท์ 0-2716-6583 โทรสาร 0-2716-5964


ใบสมัครสมาชิก

          
   
   
 
 
 
                   
 
  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
             

    ให้ชื่อภาษาไทย และชื่อภาษาอังกฤษ รวมถึง E-mail address เพื่อให้ได้รับข้อมูลข่าวสาร ที่เป็น ประโยชนจ์ากสมาคมที่เกี่ยวข้องทางด้านรังสีวิทยาทั้งในประเทศ และต่างประเทศ


ค่าธรรมเนียมสมาชิก

ชำระค่าบริการ สมาชิกรังสีวิทยาสมาคมแห่งประเทศไทย ได้ที่
ยอดโอน 2,000 บาท โอนเข้าบัญชี ชื่อบัญชี “รังสีวิทยาสมาคมแห่งประเทศไทย”
เลขที่บัญชี 030-3-84096-6
ประเภทบัญชี ออมทรัพย์ ธนาคารกสิกรไทย
สาขาถนนเพชรบุรีตัดใหม่

 
 
 
 

สมัครสมาชิกรังสีวิทยาสมาคมแห่งประเทศไทย