รังสีวิทยาสมาคมแห่งประเทศไทย

The Radiological Society of Thailand

สำนักงาน อาคารเฉลิมพระบารมี ๕๐ ปี ชั้น 9 เลขที่ 2 ซอยศูนย์วิจัย 1 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่

เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 โทรศัพท์ 0-2716-6583 โทรสาร 0-2716-5964


ลืมรหัสผ่าน ระบบจะส่งรหัสผ่านใหม่เข้าอีเมล